Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra OM RELIGIONS-FRIHED

Grundtvig var blevet underkastet Censur som Følge af den Dom, som Lands-Over- samt Hof- og Stads-Retten den 30. Oktober 1826 havde fældet over ham for Injurier imod Professor H. N. Clausen i Kirkens Gienmæle.