Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra OM RELIGIONS-FRIHED

Inden Dommen faldt, havde A. S. Ørsted, som den Gang var Generalprokurør, udtalt sig om Stridsspørgsmaalene, i en Artikel i »Juridsk Tidsskrift«, og havde heri, til Gunst for Professor H. N. Clausen, forsvaret forholdsvis stor Frihed i Gejstlighedens Stilling til Kirkens Symboler. Grundtvig havde i den Anledning skrevet et lille Skrift: Vigtige Spørgsmaal til Danmarks Lovkyndige, og deri udtalt sin Forundring over, at »Hr. General-Procureuren, som beklæder et af de to vigtigste juridiske Embeder i Landet, og beklæder desuden i vor juridiske Literatur et Høi-Sæde, der lettelig kunde gjøre hans Stemme til et Orakel-Sprog, - - ikke har taget i Betænkning, saa tidlig og lydelig at yttre sin afgjorte Partiskhed for min Modpart«. Ørsted undgik da heller ikke Kongens Misbilligelse tilligemed et ydmygende Tilhold om at standse sin offentlige Skribentvirksomhed.