Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra OM RELIGIONS-FRIHED

Processen og den paafølgende Dom gjorde et overordentlig pinligt Indtryk paa Grundtvig, der i første Øjeblik fandt sin borgerlige Ære tilintetgjort derved. Han opgav at appellere Sagen til Højesteret, men forsøgte at indskyde den under Kongen ved den foreliggende Slutning paa Afhandlingen om Religions-Frihed, der uvilkaarlig *

96 formede sig som en uforbeholden Kritik af den ham overgaaede Dom og endte med en ligefrem Bøn til Kongen om at udslette Virkningerne af den.