Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra OM RELIGIONS-FRIHED

I denne Ejendommelighed ved Afhandlingen maa Grunden sikkert søges til, at Censor forbød dens Offentliggørelse, uden at det er muligt at paapege de enkelte Udtalelser deri, som foranledigede Forbudet.