Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra OM RELIGIONS-FRIHED

Undtagelsesvis er Grundtvigs Manuskript til dette Stykke bevaret1. Det er derfor nedenfor angivet, hvilke Afvigelser der ved Korrekturen er gjort fra Haandskriftet, og hvilke Rettelser Forf. selv har foretaget i sit Manuskript, for saa vidt disse Afvigelser og Rettelser spiller nogen Rolle med Hensyn til Indholdet og ikke er af rent formel Art.