Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra OM RELIGIONS-FRIHED

Cancelliet havde henviist Præsten med sin Protest til Dom-Stolen, og hvor megen Aarsag han end havde til at klage til Majestæten baade over Biskop og Cancellie, var det dog, efter Omstændighederne, næsten umueligt, og han adlød da det høieste Justits-Collegium, paastaaende for Retten, at Sagen skulde afvises. Han søgde imidlertid om beneficium processus gratuiti 1, som Modparten havde, og som ingenlunde gav Sagen *

134 en officiel Caracter, men dog ei kunde ham afslaaes1, uden at Cancelliet derved gav et Slags Præjudicat, men Cancelliet erklærede, at beneficium, efter Omstændighederne, Gud veed hvilke, ei kunde Præsten bevilges.