Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra SKRIBENTEN NIK. FRED. SEV. GRUNDTVIGS LITERAIRE TESTAMENTE

Censurens voldsomme Indgreb i Grundtvigs fri Forfatterskab maa have virket næsten overvældende paa hans i Forvejen oprørte Sind. - Hvad han følte derved, kan man blandt andet se af et Digt til Kongen, som vistnok er skrevet ved denne Lejlighed, men som næppe blev bragt til Majestæten. Det er en »Taksigelse« til Kongen for den Naade. han hidtil havde vist Digteren, hvortil der føjes disse harmfulde Ord: