Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF SØNDAGS-BOGEN

Ligesom derfor det man kalder at skrive sine Prædikener, efter min Overbeviisning, skal være hvad vore Fædre rigtig kaldte at studere til dem, saaledes forstaaer jeg ogsaa ved at udgive sine Prædikener i Trykken, hverken meer eller mindre end, at giøre sine Prædiken-Studier til en Bog, der kan minde Tilhørere om hvad ei maa glemmes, indprænte Endeel, som maaskee, paa en af Siderne, blev ubemærket, og endelig give alle opmærksomme Læsere et tydeligt Begreb om vor christelige Tanke-Gang.