Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF SØNDAGS-BOGEN

Maatte nu denne Bog kun, som jeg haaber, ved Herrens Velsignelse, bidrage Noget, saavel til at opfriske Mindet hos mine Tilhørere, om det Ord, der maa omhyggelig giemmes, og idelig ihukommes, for at bære Frugt, som til, i det Hele, at vise christelige Læsere Veien til Lys og Fasthed i Overbeviisningen, da er mit Arbeide, som har været mig selv til Opmuntring, derved overflødig lønnet; thi det er den store Præste-Sorg i vore Dage, at det synes os, som om Ordet ei mindes stort længer end det høres, og at man klarlig seer, det er sædvanligt, at lade sig omdrive som Bølger af hvert Lærdoms-Veir, og at nøies med heel dunkle og matte Forestillinger om, hvad Christne har at troe, at haabe, og, med Guds Aands Bistand, at overkomme og at opnaae!