Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra NORDENS MYTOLOGI

Det behøver ikke her nærmere at paapeges, hvor megen videnskabelig Oplysning om Nordens Oldtid Grundtvig har hentet fra sit Studium af de angelsaksiske Kildeskrifter, eller hvorledes Læsningen af Shakespeare (paa Engelsk) har beriget hans Digteraand. De Læsere, som ønsker nærmere Rede paa, hvad Englandsrejserne betyder i saa Henseende, kan finde det i F. Rønnings Afhandling: N. F. S. Grundtvig og den oldengelske literatur, i Historisk Manedsskrift 1885.