Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Forord til Norges Konge-Krønike

»Snorre Sturlesøns »Heims-Kringle« eller nor ske KongeKrønike fra det trettende Aarhundrede er aabenbar ikke blotfor Norge, men for hele vort Høinorden, den ypperste Folkebog, vi kunde ønske os, da den er skikket til at nytte og fornøie os alle, baade Gamle og Unge. Min Fordanskning afdette gamle Mesterstykke er nu vel fyrretyve Aar gammel, ogman har siden faaet to Oversættelser paa Norsk (af Aall ogMunch); men skiøndt det er rimeligt nok, at man paa Norskkan give en Oversættelse af det islandske Mesterværk, der erfolkeligere end min i Norge, saa er det dog neppe endnulykkedes, og i alt Fald vedbliver min sikkert at være den folkeligste i Danmark. Da derfor den Iversenske Boghandel voverat give et nyt Oplag af min Fordanskning, saa tør jeg godt anbefale en Sag til den danske Læseverden, hvorved den herligeFolkebog ogsaa hos os kan faae en Udbredelse og finde en Benyttelse, som den ikke blot ærlig fortjener, men som ogsaa Folket høilig behøver«.