Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra MIN MODER

l Foraaret 1818 bevilgede Kongen ham en aarlig Understøttelsepaa 600 Rdl. Sølv, og ved denne Hjælp kunde Grundtvig endelig den12. August samme Aar holde Bryllup med Elise Blicher efter syvAars Forlovelse. Derimod søgte han endnu længe forgæves et Præstekald i København eller andensteds. - Endelig den 2. Februar1821 blev han uden Ansøgning kaldet til Præst i Præstø og Skibbinge, til stor Glæde for hans gamle Moder, der, siden hun blevEnke, havde boet i den lille sydsællandske Købstad, en Mils Vej fraUdby.