Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HENRIK STEFFENS

BIANDT de Julemærker, som gav Grundtvig Haab om et lykkeligtNytaar, var et Skrift af Henrik Steffens: Om den falskeTheologi og den sande Tro, en Stemme fra Menigheden.Den danskfødte tyske Professor bekendte heri, at han nu var blevet en troende luthersk Kristen. - Hans Omvendelse, der var sketunder Paavirkning af Præsten Scheibel i Breslau, vakte selvfølgeligstor Opsigt i Tyskland, og han blev Genstand for adskillige haanligeAngreb fra sine rationalistiske Modstandere. Et af de voldsomste ogmest overfladiske af disse blev oversat i det københavnske BladDagen af Dr. jur. Jens Kragh Høst, som gav det sit fulde Bifald.Og derved fremkaldtes nedenstaaende Artikel af Grundtvig i NyesteSkilderie af Kjøbenhavn, den 24. April 1824.