Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra OM GUDELIGE FORSAMLINGER

IAaret 1825 aabnedes omsider den Kirkekamp, som Grundtviglænge havde pønset paa at faa i Gang mod Tidens Rationalister.Og det, som nu drev ham til det afgørende Skridt, var den Nød, hvori kristne Lægfolk rundt om i Riget var stedte. I de sidste Aarvar der hist og her begyndt et religiøst Røre hos jævne Almuesfolk, der gennem stærke Samvittighedskampe var bleven vakte, og somnu søgte deres Opbyggelse ved den gammeldags Kristendom, som deisær fandt i Morten Luthers Skrifter. De rationalistiske Præster saa'skævt til denne Bevægelse, og da den stadig voksede, greb de til detuheldige Vaaben at paakalde Politiets Hjælp imod de gudelige Forsamlinger, i Henhold til en Forordning af 1741, som forbød Lægfolk i større Tal at samles til Opbyggelse uden Præstens Medvirkning.