Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra OM GUDELIGE FORSAMLINGER

Især paa Fyn, hvor den gudelige Vækkelse havde sit Hovedsædei Kertemindeegnen, var Forsamlingslivet og Politiforfølgelsen stærk, og bl. a. forefaldt der i Ellinge Sogn en Strid mellem Øvrighedenog de gudelige Vakte, som spurgtes vidt, fordi Sagen kom for Overretten i København, og som første Gang for Alvor henledte Grundtvigs Opmærksomhed paa, hvor fortvivlet Stillingen i Grunden varfor mange af hans Trosfæller i Landet