Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra OM GUDELIGE FORSAMLINGER

Præsten Olivarius havde anklaget en Del af sine Sognebørn, hvorimellem den senere bekendte Rasmus Ottosen, fordi de holdten gudelig Forsamling, og skønt de anklagede paastod, at de havdeanmeldt deres Forehavende til Præsten og havde faaet Tilsagn om, at han vilde komme tilstede, blev de dog sat under Tiltale for Overtrædelse af et Politiforbud og dømt ved Underretten. Denne Sagkom i Begyndelsen af Aaret 1825 for Overretten i København, ogdenne Begivenhed gav Grundtvig Anledning til at skrive nedenstaaende Stykke i Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn den 8. og12. Februar 1825.1