Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra OM GUDELIGE FORSAMLINGER

Hvorvidt den Grund-Sætning at formilde Straffe-Lovene, udenmange Indskrænkninger, fortjener at anbefales, derom kan velvære grundet Uenighed, men ligesom det er unægteligt, at denmildeste Mening herom har i vore Dage fundet mest Medhold, saaledes er det vist ogsaa en afgjort Sag, at Straffe-Lovene eiuden høieste Nødvendighed bør skiærpes. Da nu Forordningen af 1741 aabenbar har til Hensigt ei at lægge Hindringer iVeien for gudelige Forsamlinger, men netop at bortrydde Hindringerne, ved, saavidt mueligt, at forebygge Uordener, og betage Præsterne al grundet Aarsag til Klage, saa opstaaer detSpørgsmaal, om det almindelige Bedste fordrer en skiærpetLovgivning i denne Henseende, hvorved de gudelige Forsamlinger udenfor Kirken, blot som saadanne, giøres til Forbrydelser, som, hvis de ei ved Lovens Trudsel kan forebygges, maa alvorlig straffes?