Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra OM GUDELIGE FORSAMLINGER

Dog, skiøndt jeg troer, denne Betragtning maatte være Noktil at vise, en Stat langt heller skulde formilde end skiærpe sinLovgivning i Henseende til gudelige Forsamlinger, kan og vil 369 jeg dog ikke undlade at betragte Sagen fra den anden Side, ogspørge: hvad Statsklogskab i denne Henseende maatte raadeen Øvrighed, som troede, at de gudelig Forsamlinger vedStraffe-Love kunde hemmes, og hvad enten jeg betragterSagen i Almindelighed, eller under de nærværende Omstændigheder, kan jeg ikke skiønne rettere, end at den statsklogeØvrighed, langt fra at hade og frygte, maatte ynde og lykønske sig med alle de gudelige Forsamlinger, som, i Christenheden, med mindste Føie kan kaldes saa. Herom vil mannu vist nok, i Almindelighed, ei være nær saa enig med mig, som man nødes til at være det om den første Betragtning;men det behøves ikke heller, da det Første, i Politiken, maagjøre Udslaget, og jeg tør dog haabe, man, efterat have hørtmig, ligesaa rolig, som jeg taler, ei skal kunne kalde min Mening ugrundet.