Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra OM GUDELIGE FORSAMLINGER

Det er da aabenbart, at enten maa Staten hylde den catholske Grundsætning, at lade sine Præster eller Bisper afgjøre, hvad der skal kaldes Fanatisme, og straffes som saadant, hvorved da Grunden lægges til et nyt Hierarchie, med alle sineKjætter-Forfølgelser og andre Rædsler, eller den maa holdehardt ved den protestantiske Grundsætning, at, hvilkeSkjælds-Ord end de religjøse Partier bruge mod hinanden, saaer dog for Staten kun det Fanatisme, som den, uden atspørge Bisper og Præster til Raads, selv kan erkjende paa den 376 politiske, mod Guds Ord stridende Retning! Jeg siger detderfor reent ud: naar Præster vil have den "verdslige Arm tilat forme deres Sogne-Folks Tro og Andagt efter deres Hoved, og naar de raabe paa Fanatisme, uden at kunne godtgjøre den politisk farlige Retning, da er de Papister i Grunden, hvor høitidelig de saa end protestere mod Navnet, og den statskloge Øvrighed vil da sikkert være døv for deresKlager!