Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra N. F. S. Grundtvigs udvalgte Skrifter

NIKOLAI FREDERIK SEVERIN GRUNDTVIG, født den 8. September 1783 og død den 2. September 1872, er den mest fremragende danske Mand, der har levet i det nittende Aarhundrede, en aandelig Høvding med meget faa Ligemænd i NorG dens Historie. - Naar Samtiden trods dette ikke har ydet hans mange indholdsrige Skrifter den Opmærksomhed, man skulde vente, skyldes det for en stor Del den ejendommelige Særstilling, han fra første Færd kom til at indtage i vort hjemlige Aandsliv. Grundtvig var en Kæmpenatur, der gav sin Tro og sine Meninger saa kraftige Udtryk i alt, hvad han skrev, at enhver Læser blev tvungen til at tage Parti - for eller imod det Livssyn, som han forkyndte.