Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

Den Stende September 1783, blev han født i Udby Præstegaard i Sjællands søndre Ende. Hans Fader heed Johan Grundtvig og var Præst i Udby og Ørslev, og hans Moder Katrine Marie Bang. Holberg siger - i sin 1te Epistel - at han ikke vil sin Familie longa deducere virga 1 , fordi han ikke kan; Jeg vil ikke, fordi det ei behøves, thi ellers veed vel hele Verden, at Jeg paa *

13 Moders Side kunde regne mig i Slægt med Absalon - ei just Davids gjenstridige Søn - skjønt det kunde være ret net for Alderdommens Skyld - men dog med hin høistsalige lundiske Erkebiskop. - En Adelsmand kan ei blusse af stærkere Taknemmeligkeds Lue til den, der beviser, at han har sine usmittede 32 Ahner, end Jeg til Hr. Gjessing, der i sin Samling af Jubellærere har saa prægtig forherliget mit Mødrene, ved at vise, Stamfaderen til de høibaarne Banger ei uforskyldt fik sit Adelskab, saasom han var Sekretær hos en pavelig Legat ved et Hof, hvis Konge ei glemte, han af hans Hellighed var gjort til Konge - tar jeg maaskee Feil?