Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

Tyregod - hvis nærmeste Kjøbsted er Veile - blev hans ny Opholdsted. - Her vare foruden han P: H: Balle , en Søn af Sjællands Bisp - som - da han vilde - blev Militær - samt 2 Sønner af en Provst Stjernholm - hvoraf den ældste døde 1793, og den yngste, der hverken havde Lyst eller Anlæg til Studeringer, er nu - om Jeg veed ret - sin Faders Søn. - Frederik var altsaa den eneste, der af denne Samling blev Student, men den ældste Stjernholm levede dog længe nok til at vække hans Kappelyst, og den yngres - som han over 4re Aar havde til Selskaber - maadelige Sjeni gav ham Leilighed til at repetere alt, hvad han læste. -