Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

Det kan være mere end nok til en Prøve. Versene ere slette, og Tankerne havde Rimeren ventelig laant af Dagens Blade, men han anseer det som Beviis for, med hvad Slags Vaaben han dengang havde i Sinde at bestride Religjonens Fjender. - Imidlertid yttrede sig dog hos Drengen en vis Modsigelses Aand. Med sin Lærer - der behandlede ham paa det venskabeligste og gjerne fremlokkede hans Mening for at lære ham at tænke - streed han ofte i Religjonen. - Syndefaldet og Menneskets fri Villie erindrer han sig endnu som Tvistepunkter. - Frederik kunde ei begribe, hvi Gud skabte Mennesket, da han forudsaae dets Fald, og den fri Villie forekom ham i Dogmatiken alt for indskrænket, hvorfor han paastod, at var den ei anderledes, havde Mennesket ingen. - 1C 15:28 2 foraarsagede Frederik megen forgjæves Hovedbrud, da han vilde, dette Skriftsted skulde harmonere med Treeenighedslæren. - Dog herom spurgte han aldrig sin Lærer, da han ei vilde røre ved en saadan fundamental Artikel. -