Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

Aarene skreed. 1798 i Oktbr. skulde Frd: i Aarhus latinske Skole. - Registret, hvad han af Latin og grædsk havde lært i de 6 Aar, er følgende: Katekesis - hin større - Justinus - heel og holden - Terentses Komødier - de 3, at sige - Fædri Fabler, Ovids Klagebreve - Kun de 3 Bøger - og Kornel - ved at oversætte af den. - Her falder en Anekdot ind. - Da Frederik engang skulde oversætte et Sted af Kornel, hvor der staar om en General - i dette Øieblik husker Jeg ei Navnet - at han blev coronis aureis et æneis donatus 3 - skrev han saalunde paa Dansk: »Han blev begavet med Guldkroner, der vare beslagne med Kobber«. Heraf kan man just ei fatte høie Tanker om hans Latinitet, men det var dog mere Uagtsomhed end Uvidenhed, der dikterede hin Bommert. - Grædsk: - De 4re Evangelister, *

* * 17 Apostlernes Gjerninger og Brevet til Romerne, samt Epiktet. - Ebraisk kjendte han ei. - Dette var da hele Frederiks skolastiske Liggendefæ, - naar man undtager Historie og Theologi, hvoraf han kunde nok til at blive Student. -