Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

Her var Mosjø Frederik i en gandske ny Verden, hvor han i Begyndelsen ei fornøiede sig synderlig, thi hans honette Ambisjon tillod ham ei at høre til nederste Part, og det var strængt at følge den mellemste, der allerede et Aar havde skanderet hint grædske og romerske Epos, gjennemløbet Roms ypperste Taler og Talegjører 4 etc. - Rektor var ham bevaagen, og i de Dele, han havde, var han temmelig hjemme. Men Konrektoren - Jens Stougaard - gjorde adskillige Forsøg paa at flytte Nylingen til nederste Part. I en god Hensigt gjorde han det, fordi han troede det bedre for ham, men Frederiks Ærgjerrighed blev saaret, og han glemte ei saasnart den værdige Lærer denne Fornærmelse. - Stougaard holdt dog snart op, da han dels saae, han intet udrettede, dels syntes, det maaskee kunde gaae ret got. - Hertil hjalp, at baade Kal[l]s Verdens og Suhrns lille danske Historie laae i min Hukommelses Arkiv in promtu 5 . Selv yndede han Historien, men hans Discipler vare for største Delen heri store Ignoranter, fordi deres Lyst til at kjende Fortiden aldrig var blevet vakt, og ei vel kunde vækkes ved Kal[l]s Historie. - Dette skaffede mig temmelig min Lærers Yndest. -