Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

Intet videre mærkværdigt forefaldt, uden det, at Frederik dog imellem benyttede sig af Skolens - ei saa lille - Bibliotek, han læste f: E: Suhm om Odin, hans Smaaskrifter etc. - Den første behagede ham især, - hvorfor han og til sit eget Brug gjorde et lidet Udtog deraf, - fordi han - forledet af Hvitfeld - stod i den falske Tanke, Vi vidste intet om vore Fædres Gudelære, en Ting han stedse havde længtes efter at kjende. - Frederik rimede ogsaa en Smule imellem - snart Satirer, snart Elegier, - af de første, som ei vare saa meget gale, har han ingen. Af de sidste har han vel nogle Brudstykker, men de fortjene - ei engang med Hensyn paa Tiden, de bleve til - ikke at anføres. - Saaledes begyndte en - for at vise, Jeg skrifter ærlig -: