Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

Efter nu saalænge at have betragtet Grundtvig som gandske passiv, er det vel Tiid ogsaa at beskue ham som aktiv - thi han var i visse Maader et Deponens -. Han greb - i Foraaret 1801 - med de andre Studenter til Vaaben. - Her erindrer Jeg mig følgende Vers af en gammel Bond[e]vise: