Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

- Jeg beder Poeten meget om Forladelse for min nys gjorte Bemærkning. Nu først kommer Jeg efter hans Tankegang. - Ligesom det stærkrystende Løv giver tilkjende, at der er en Storm oppe, saaledes viiste ogsaa Sigurds Skjælven og Bæven, at der var Storm indvortes; da denne nu trængte ud i de ydre Dele og var ret kommet til at gjennemsuse alle Aarerne, da var det, han blev saa modig, som Poeten siden beskriver ham: