Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

Under dette Ophold i Hovedstaden lagdes ellers Grunden til et Bekjendtskab, som han stedse siden har med Fornøielse vedligeholdt, med en bornholmsk Student, cui nomen 2 Peter Nikolai Skougaard . At dette Bekjendtskab ei, som saa mange andre, opkom og forsvandt, dertil laae fra først af Grunden i, at Grundtvig yndede Nordens Historie, og derfor var saare glad ved at træffe En af de Faa, der baade yndede og kjendte den. - Grundtvig var dels hjemme dels paa Falster til først i Oktober, da han atter reiste til Hovedstaden, for at underkaste sig den filologiske Prøve. -