Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

Dette blev ham forebragt, og da Vi atter engang samledes paa samme Sted, fortalte han G: i de til Matenen mest passende 31 Udtryk, at han var en Æreskjender, en Menneske uden Forstand, og med den sorteste moralske Karakteer. G: loe, thi han troede det mere passende end at skjælde igjen, da han først havde søgt at overtyde den opbragte om, det aldrig havde været hans Hensigt at fornærme ham, men forgjæves. - Imidlertid, da G: kom hjem, syntes han, Skjelderen fortjente en liden Revselse. Han samlede de faa Træk i * *s Liv, som han kjendte, satte flere til og udførte det paa en latterlig Maade. Han skrev omtrent 100 Linier 1 , - Det kan Jeg gjerne tilgive ham men [ei] det følgende - og af Glæde over sin Opfindelse viiste han det til et par gode Venner, som han troede kunde tie, og som kjendte Personen. - De gave det deres hele Bifald, og skjønt G: snart indsaae det uanstændige i en slig Hevn, fortsatte han dog Fortællingen - efter at have slettet det personlige ud - under Navnet Maane Mølleren . - Tankerne i den ere stundum naragtige nok, men Versifikasjonen er noget tvungen, saa er der og en Deel Vaas i den, men i det hele tør Jeg ei kalde den slet, da Jeg saa maaskee kom til at give alle G.s følgende Rimerier samme Navn, hvilket Jeg - som hans Biograf - for min egen Æres Skyld nok lader være. -