Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

Nu flød det da dygtig fra ham. - Han skrev en Fortælling under Navn af Den strandede Dyd , en gandske orig[i]nal Frembringelse, som dog - med Forfatterens Tilladelse - paa Versebygningen nær ei duer meget. - Derpaa skrev han den abderitiske Gesant , hvortil Stoffet var følgende: Den engelske Flode laae i Aaret 1801 ved Kjøbenhavn. - I bange Forventning af de Ting, som skulde skee, ønskede ogsaa Stubbekjøbings Indvaanere at vide Enden paa Tingene, før Posten(s) bragte Kundskab derom. - Nu afsendte De - saa siger man - en halt Skræder som gaaende Expresse. Da G.s Rimelyst igjen vaagnede, huskede han denne naragtige Anekdot og satte den paa Riim, ligesom han herved benyttede sig af sin lokale Kundskab, om en søvnig Magistrats-Person og et hæderlig bevæbnet Borgerskab. - Denne Fortælling troer Jeg, kunde - med nogen Forandring - forelægges Publikum ved Leilighed, saasom den paa den alvorligste Maade fremsætter latterlige Ting, og blot dette pleier at vække Interesse hos den tænkende Læser, naar Udførelsen ei er meget slet.