Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

Medens Grundtvig i Efteraaret 1806, omtrent samtidig med, at han begyndte sin offentlige Forfatter-virksomhed, holdt op at føre Dagbog, findes der blandt hans efterladte Papirer nogle værdifulde Optegnelser fra den 30 December 1806 og den 24 Juni 1807 , hvori han gør Rede for de literære Planer, hvormed han syslede. Disse Aktstykker, som tidligere har været trykte i Svend Grundtvigs Udgave af N. F. S. Grundtvigs Poetiske Skrifter, 2det Bind, Side XIV-XX , meddeles her i deres Helhed.