Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra MASKERADEBALLET I DANNEMARK

DETTE lille Skrift er den første Bog og det første selvstændige Digterværk, som Grundtvig lod trykke. Det er, som han oplyser i Kvædlinger , skrevet i Begyndelsen af 1808 og udkom kort før eller samtidig med Christian den Syvendes Død, den 13. Marts 1808 , medens Forfatteren endnu var paa Langeland. Med Harme havde han været Vidne til, at det letsindige Herregaardsliv, som ofte havde forarget ham, fortsattes uforstyrret trods den store Ulykke, der havde ramt Danmark i 1807. Blandt andet blev der i Juletiden holdt en stor Maskerade, som gav ham Ideen til Digtets Form. Og Rygtet meldte, at selv i den hærgede Hovedstad var Tonen ikke bedre. Letsindig dansede man ogsaa dér »paa Bredden af Dannemarks Grav«.