Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra MASKERADEBALLET I DANNEMARK

Paa Grundtvig, hvis Sjæl i Forvejen var gennemrystet af indre Kampe, havde Fædrelandets Nød gjort et uudsletteligt Indtryk, og man kan derfor ikke undres over, at han følte sig drevet til at opmane Fortidens Kæmper til Dom over Nutidens usle Slægt, selv om det Syn, han havde paa Danmarks Skæbne, maa forekomme mange altfor strengt og mørkt. Det er i saa Henseende paafaldende, at medens han i sin første Ungdom næppe turde haabe paa, at Fædrelandet kunde gaa frelst ud af sine Trængsler, følte han sig i sin høje Alderdom, da Landet paa ny ramtes af en overvældende Ulykke, inderlig forvisset om, at »Danmark skal staa, mens Bølgerne ruller.«