Goldschmidt, M. A. Maser

Maser

Efter Smaa Fortællinger 1868, s. 5-64.

Den blev genoptrykt til og med 3. oplag, 1869. Der er ganske små sproglige ændringer fra 1. oplag, som »et Blund« i stedet for »en Blund« eller »Det« for »Dette«. Fortællingen blev med det samme oversat til sv. i en særudgave 1868, og sammen med samlingens øvrige noveller til ty. 1874. Begge oversættelser udelader (naturligvis) de indledende henvisninger til romanen fra året før og begynder »Simon Levi sad en Fredag Aften ...«.

222

Maser: tiende, eller kirkeafgift; se Goldschmidts egen forklaring s. 238. - Ravnen: titlen på den roman, hvori Goldschmidt året før havde introduceret figuren Simon Levi. Ferdinand Carøe (se s. 224) 331 er draget ud i verden for at gøre en uret god, der har ramt hans familie, forvoldt af en mand, der kalder sig Abraham Krog. I Brasilien kommer Ferdinand på sporet af synderen ved hjælp af en udvandret dansker, hr. Phillips eller Philpots, der kommer til at føle sig i gæld til Ferdinand Carøe, som redder hans liv. Også til Simon Levi står Philpots i gæld, fordi denne engang har lånt ham hele sin rørlige formue, 2 rigsdaler. Philpots død og testamente er udgangspunktet for follow-up-novellen Maser. Også digteren Ibald er introduceret i romanen. - Hr. Philpots: se foregående note. - Anmeldelse: bekendtgørelse.

223

tarvelig(e): beskeden.

224

Foragter (...) misunder: foragt! misund! (bydemåde i flertal). - Phillips eller Philpots (...) Ferdinand Carøe: se n.t.s. 222. - pudse Lyset: snyde lyset, klippe spidsen af vægen. - Haroun al Raschid: (763-809) kalif (dvs. gejstligt og verdsligt overhoved) i 1001 Nats Eventyr, der yndede at optræde ukendt blandt folk.

225

Commissionair: mellemmand, en der afslutter handler på andres vegne. - kræve(r): rejse krav overfor. - Legationsraad: titel der gives til fhv. diplomater. - Daler: se n.t.s. 22.

226

dum(t): stum.

227

en Smule Jord (...) Hoved: jøder begraves ofte med en pose jord fra Det hellige Land under hovedet.

228

Vindbeutel: charlatan, oppustet person.

229

Gidelche: lille Gidel (diminutiv).

230

slog (...) stort paa: brugte for mange penge, 'gav greven'. - kritlich: ty.: krakilsk.

233

Carøes: se n.t.s. 222.

234

Vognremise: bygning til parkering af vogne. - den grønne Bog: officiel fortegnelse over byens højest beskattede.

235

Mitzwo: ceremoni, hvor den udvalgte går op ved pulten i synagogen og velsigner Toraen. - Thora: rullerne hvorpå Mosebøgerne er nedskrevet. - Gutturalstemme: stemme med strubeklang. - leb: jiddisch: kære.

236

Balboes: vært.

237

Devotion: andagt, hengivelse.

239

Nedladenhed: mildhed.

240

Overdaad: luksus.

241

Particulier: rentier, en der lever af sin formue.

242

prostituere sig: gøre sig til grin.

243

Borgerskab: næringsbrev.

244

Neumünster: by i Holsten.

245

Billighed: rimelighed.

246

Underfundigt: udspekuleret.

332

247

Na, nit: næh, nej.

249

benauet: utilpas.

250

træde Glasset itu: se n.t.s. 210.

251

Saadan gaae det Alle dem, der (...): gid det må gå sådan for alle dem, der (...) (ønskemåde).