Gjellerup, Karl Uddrag fra Minna

Dette var omtrent, hvad jeg vidste om denne gamle, ejendommelige Gubbe, der nu hilste paa mig med en Hjærtelighed, som om vi vare gamle Bekendte. Det var iøvrig et elskværdigt Træk hos dette Ægtepar, at de holdt meget af Ungdom. Jeg lagde ogsaa Mærke til, at de Unge af begge Køn ligesom uvilkaarlig viste dem en ærbødig Opmærksomhed, som man ellers ikke beskylder vor Tids Ungdom for at være rundhaandet med overfor de Ældre. Maaske hang det sammen med, at deres Væsen var yderst beskedent, ja endogsaa præget af en vis Ængstelighed for at volde Ulejlighed eller lægge for meget Beslag paa Andre.