Gjellerup, Karl Uddrag fra Minna

Hvor forhadt end den Tanke var mig, at ogsaa jeg skulde faa Brug for dette Universal-Arcanum, saa forvildede jeg mig dog efterhaanden ind i forræderiske, engelske Fremtids-Drømme, der rigtignok oversprang den vigtigste Side - Virksomheden - som noget Underforstaaet, men til Gengæld viste mig mit eget kære Jeg, et Par Aar ældre, galopperende med i en prægtig Cavalkade gennem Hyde-Park (hvilken jeg forestillede mig som "Grosser Garten"), dansende paa Baller, der straalede af alle "high-life"s Diamanter og Stjærner, eller som Gæst paa et gammelt Herresæde, der laa skjult i uoverskuelige Skove og Dyrehaver, - en fejret Gæst, første Mand ved Lawn-Tennis, ikke sidste i en vild Parforce-Jagt og præcis mødende paa Signalet af Middagsklokken, "Sjælens Storm- . klokke", som Byron kalder den; - og naturligvis: baade i Hyde-Park, i Balsalen og paa Herregaarden var jeg omringet af disse "Misser", der berømmes som Verdens dejligste Kvinder, Alle Arvinger til Millioner Pund og ikke Alle uimodtagelige for den Hyldest, som en sønderreven Sjæl endnu er Skønheden og Elskværdigheden skyldig ... Men idet saa Billedet af Minna traadte ret levende frem for mig paa denne Baggrund, der fremhævede dets fordringsløse, borgerlige Ynde, som et dunkelt 362 skimtet Tapet af phantastiske og yppige Gobelins, der af den effektsøgende Kunstnerhaand er malet bag ved Portrætstudiet af en mørk og stille Kvindeskikkelse, - saa opløste hine Drømme sig strax i deres Intethed; ikke fordi jeg betragtede dem som umulige, men fordi selv deres Virkeliggørelse maatte blive tom og indholdsløs i Forhold til dette milde og klare Ideal, overfor hvilket jeg følte alt det Gode i mig komme frem til Lyset og alle raa og lave Elementer synke og bundfælde sig i Sjælens ubevidste Naturdyb. Skamfuld over, at jeg i dette Øjeblik havde ladet mig troløst forlede til saadanne udsvævende Phantasier, gjorde jeg dem til et Offer paa hendes Alter, og jeg skyndte mig at give Afkald paa disse Herligheder (der naturligvis maatte ligge saadan lige paa en Præsenter-Bakke for en Polytechniker i subaltern Stilling ved en Fajance-Fabrik), - for udelt at give mig hen i Saligheden ved hendes Besiddelse eller Smerten over hendes Tab.