Fibiger, Mathilde Uddrag fra Et Besøg

Nogen ideeløsere Talemaade end den ofte gjentagne » ulykkelig Kjærlighed,« gives der neppe. Og dog hører man den atter og atter omtale og anføre som Aarsagen til hele Livets »grand misére ouvert.« Men jeg haaber at den Tid er nær, da man vil see denne Elendighed i sit rette Lys, og nævne den ved sit rette Navn:grand chimére, thi af intet er den opstaaet, intet er den, og til intet fører den. Den er altsaa en Modsætning til Kjærligheden som udgaaer fra alt og fører til alt; den er Mangel paa Kjærlighed, thi dette er den eneste virkelige Ulykke: ikke at elske.