Fibiger, Mathilde Uddrag fra Et Besøg

Hvad er Kvindelighed? - Hvad den ikke er, har jeg tidt nok hort: » Det er ikke kvindeligt at tage lange Skridt! - Det er ukvindeligt, at tale saa uforbeholdent med en Herre. Det er ikke kvindeligt, med Lidenskab at forfægte sin Mening! Det er utilgivelig Synd mod Kvindeligheden, at tænke mere paa Samtalens Gjenstand, end paa den, man taler med o. s. v., o. s. v. Saaledes kunde jeg blive ved, til der ikke er andet tilbage end et Spørgsmaalstegn, hvilket virkeligt ogsaa forekommer mig som et passende Sindbillede paa Kvindeligheden, og i det Hele paa Kvindens Tilværelse. Kan jeg da ikke fristes til at udbryde: Men hvad i al Verden er da kvindeligt? - Jeg pleier dog undertiden at kunde danne mig 43 et meer eller mindre tydeligt Begreb om en Ting, som beskrives mig ved Negationer, men her staaer min Forstand stille, og jeg har, trods al Eftertænkning, ikke tydeligere Begreb om Kvindeligheden, end I havde, og rimeligvis have endnu, om Ideen. Det kan jo Være at det kommer af at jeg er uindviet i Mysteriet, kanskee skjuler der sig bag dette Spørgsmaalstegn en heel Verden, som er mig ubekjendt. Isaafald skylde I mig virkeligt at gjøre et Forsøg paa at aabne mine Øine for den, og skaffe mig Adgang dertil. Jeg er lærvillig, og tager gjerne imod Undervisning, hvor den bydes mig, saa jeg tør næsten love at det ikke skal være spildt Uleilighed, om En af Eder paatog sig at give mig Opiysning i denne Sag. I maae dog selv vide Besked derom, I maae jo absolut erkjende Kvindeligheden for noget overordenlig Herligt, siden I bringe den saa tunge Offere.