Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER ANDEN PART

d) Af den unge grev Otto Mandrup Rantzaus bedstefædre var farfaderen, Otto Rantzau til Asdal (1632- 1719) geheimeråd og gesandt i Paris; mere kendt er morfaderen geheimeråd Marcus Giøe til Brahesborg (1635-98), der både som diplomat i statens tjeneste og som videnskabernes ynder og befordrer indlagde sig store fortjenester. Den unge greves tiptipoldefader på fædrene side var den navnkundige Henrik Rantzau »den lærde« til Bredenberg (1526-98), kgl. statholder i hertugdømmerne og storstilet mæcen.