Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

Dernæst, at du er ubevægelig og, for saa vidt Ret er, imod det onde danner dig en Gud af det gode. Hvad loves dig for denne Udrettelse? Store og de guddommelige lignende Ting. Derstode ogsaa andre Hjemmelsmænd tilbage, hvilke jeg paaviste at være indførte af Gatakero i hans Antegnelser til Antoninuml). Dernæst bemærkede jeg, at Lighed med GUD efter dette Liv sættes i den saligste Udødelighed og Lykke, som Lactantius lærer i sin Bog om den falske Visdomm): Seneca er ogsaa af Vanvare kommen til at tilstaa, at der ej gives nogen anden Løn for Dyden end Udødelighed. Idet han nemlig roser Dyden i den Bog, han har skrevet om en utidig Død, siger han: Dyden er den eneste Ting, som kan skænke os Udødelighed og gøre os lige med Guderne. - Herhen hører ogsaa, som jeg erindrede om, hin liden Fabel af Prodicus fra Chio hos Basilium den storen) om Dyden som en Kvinde, der lovede Hercules ikke Vellyster, men uendelige Genvordigheder og Farer, hvilkes Løn skulde være den: at vorde Gud; item hint Ord af Heraclito: Mennesker: Guder. Guder: Mennesker, hvilket Clemens Alexandrinuso)anfører; samt hin velbekendte Forgudelse af de Gamle, hvilke holdtes for af deres Fortjenester at være ophøjede til Himlen, og sagdes at være tilbagetrukne til Himlen og Gudp).