Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

Disse Vers havde - jeg veed ikke hvordan - sneget sig ind ved Bryllupsgildet; af hvilke der først opkom Latter hos de studerte Folk, som tillige med mig vare tilstede, og dernæst en alvorlig Bordtale om Giftermaal med gamle Kærlinger, holdt paa det latinske Sprog, for at ikke de nærmeste skulde forstaa den. En var ligesom Montanisterne og Novatianerne e) en Fjende af andet og tredje Giftermaal og berømmede hin attiske Lovf), ifølge hvilken den Kvinde, som giftede sig tredje Gang, holdtes for æreløs, samt lovpriste tillige de gamle Romeres 137 Anordning, hvilkes Kvinder, naar de nøjedes med eet Ægteskab, hædredes med Ærbarheds Kransg); ej heller lastede han den gamle Kirkes Tro, i hvilken de, der indgik andet Ægteskab, fordum hverken modtoge Velsignelse eller Krans h); endelig fremlagde han Vidnesbyrd af Fædrene: af Tertulliano i), hvilken i sit Skrift om Opmuntring til Kyskhed samt i et andet om Monogami godtgør ved Lignelse med Ægteskabet imellem Christum og Kirken, at man kun een Gang bør holde Bryllup; ligeledes af Hieronymo j), hvilken i 10. Epistel til Furiam, fød af Camillernes Slægt, skriver: Du. har ydermere din Herkomsts store Privilegium, at lige fra Camilli Tider ingen eller yderlig faa Kvinder i din Familie antegnes at have kendt anden Ægteseng; saa du er ikke saa meget at rose, hvis du forbliver Enke, som du er at fordømme, hvis du, en Christen, ej overholder hvad hedenske Kvinder i saa mange Aarhundreder have iagttaget; samt af Chrysostomo k) i 2. Prædiken over Brevet til Titum: I vide visselig alle, at endskønt andet Giftermaal er tilladt af Lovene (de romerske), er dog denne Sag undergiven mange Paaklager. - Hertil svarede en anden, at ganske vist fordømte Fædrene det andet Giftermaal, dog ikke et saadant som fandt Sted efter den ene Ægtefælles Død, naar Contracten var opløst, men ikkun det som sker ved Skilsmisse medens den forrige Mand endnu er i Live, hvilket Seneca artigt gennemheglerl): Mon nogen Kvinde nu vil blues ved Skilsmisse, siden visse fornemme og velbyrdige Kvinder regne deres Aar ikke efter Consulernes, men efter deres Ægtemænds Tal; ligeledes Juvenalis VI, 20m):