Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

En Borger fra Varde By her i Egnena) havde for faa Aar siden gaaet paa Frierfødder til en Jomfru af honnet Skabning og kommen af honnette Folk. Den attraaede kunde ved intet Haab, ved ingen Bønner formaas til at skikke sig efter hans Elskov. Moderen var Enke og gerrig (og Frieren var pengestærk); hun satte sin Myndighed ret strængeligt ind, ret som efter Catulli b) Ord :