Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

Disse plejede at opbevare den i Templet og forelæse den for Folket, men ej at overgive den til Læsning i Flæng; de gave ogsaa ikkun Mænd, og det ej de purunge, Lov til at læse i Salomonis Bog, som var dem saare dyrebar: Højsangenh ), paa det at ej enten Bogens forborgne Mening eller den til Løsagtighed genegne Alder skulde tage nogen Skade; de have endelig holdt det for mindre raadeligt at lade Kvinderne, som en verdslig Art af Mennesker, 165 undervise i Lovens Lærdom, om man tør tro Maimonidi I hans Tractat om Lovens Studio i), hvis Ord man med Roberto Claveringo kan gengive saalunde paa Latin: Læremestrene ville ej, at Kvinderne undervises i Loven; saasom Kvindernes Sind ere for det meste uimodtagelige f or Lærdom, og de paa Grund af Forstandens Skrøbelighed tage Lovens Ord i en falsk og overdreven Mening. Læremestrene sige: Hvo der underviser sin Datter i Loven, udretter det samme som om han havde lært hende en tom og unyttig Ting (jeg vilde snarere sige: en Uskikkelighed). - Herimod kastede min Ven og Vederpart mig forskellige Theologers og Universiteters Anseelse i Næsen som Skræmseler, hvilke jeg i Ro og Mag lod staa ved sit Værd og henskød til de visere Voldgiftsmænd, som sade hos. Siden vendte jeg mig for Morskabs Skyld og i Øjeblikkets Indskydelse til Tyrkerne og de gamle Hedninger og viste korteligt, hvor nøje Muhamedanerne vogte deres Alcoran, saa at Drengene ikkun af Læremestrenes Mund høre en Del af Loven, hvilken de lære; hvor forborgne Ægypterne holdt deres Mysteria; hvor trofast Romerne gemte deres Prophetier og Sibyllinske Bøger i Templet; hvor overtroisk Brahmanerne holdt paa deres Lærdoms Værdighed, saa at de regnede det for Uret at philosophere med deres Hustruer, efter Strabonis Vidnesbyrdj). Da jeg imidlertid saa, at et Avinds-Uvejr hang over Hovedet paa mig, hvis jeg sagde mere, brød jeg pludselig af og ledte Talen hen paa andre Ting.