Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

den hule Bjældes Klang hans Hjærte svarligt fryder.g)173 Betragt, min kære, Fædrenes Skrifter: de skulle sandelig ikke lære dig disse Narrestreger, de skulle ej kaste os hint sorte Støv i Øjnene. Gennemlæs de forstandige Theologers Antegnelser om de guddommelige Ting: de undgaa overalt med den største Omhu hin lumpne og uskikkelige Skrivemaade. Ikke at tale om Paulo og de andre hellige Skribenter, hvilke, ifald de vendte tilbage til dette Liv for at lægge sig efter theologisk Granskning, uden Tvivl vilde forfærdes over hine vanhellige Taler, ja ligesom den ærlige Flacius forstumme ved den tillæggelige eller tillægsagtige Egenskabh). Visselig vilde - efter min Mening ialfald - vor Theologiæ Sag staa mere ligeligt, hvis vore unge Mænd til Gavns anvendte den Umage, som de ynkeligt spilde paa hine Spidsfindigheder, paa det højst nyttige Studio af den hellige Philologi. Thi den skærper Forstanden med mangfoldig Vinding, den bepryder Mandens Studeringer, den udruster, oplærer og fuldkommer Sjælen. Dog er jeg ikke den, som aldeles vil have bandlyst alle Befattelser eller nye Talemaader fra Theologiæ Rige, men alene dem, som ere forfængelige og frugtesløse, som ere tilvejebragte til Pragt og Pral; gid det maa gaa med disse, siger jeg, som med Vildskuddene og de onde Urter, hvilke enhver omhyggelig Husbond udrydder af Ageren, eller som det fordum paa Justiniani Tid gik med de juridiske Noter, hvilke Kejseren forordnede at udslettes af Lovbøgerne, fordi de snilde Hoveder ved Hjælp af dem fixerede mange vankundige Mennesker, etc.i).« - Min unge Ven blev efter saare nøje Overvejelse af disse 174 Overtalelses-Grunde omsider bragt saa vidt i Væmmelse, at han kastede Foragt paa Theologernes vanhellige Sirener og for Alvor hengav sig helt til den hellige Philologi og de værdigere Betragtninger af den hellige Skrift.