Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

Til sidst klagede over Umanerligheden hos de fleste af vor Tids Skribenter, hvilke ofte af den ubetydeligste Aarsag til Fortrydelse lade sig opægge til Strid og Blodtørstighed; hvilke regne Pennen for et draget Sværd, enhver Modsigende for en Fjende, Smigrernes eller Pøbelens Bifald for en Sejervinding, Afbræk i andres gode Navn og Rygte for Æreskrans og Krigsbytte; hvilke, for at de kunne synes at have større Forstand end andre, paa den hoffærdigste Vis foragte disse nulevende Mennesker (her taler jeg ikke om de Døde) og beklikke dem med al mulig Haan og Spot, uden at mindes, at de skrive mod dødelige Mænd, og at saadanne Skældsords skammelige Ihukommelsesskrifter til sin Tid ville overleve baade dem og deres Modparter og først i en sen Tid udslettes af Alderdom. - Medens jeg fremfører dette og mangfoldigt andet, har min unge Mand alt skiftet Sind og fordømmer, sønderriver og opbrænder frivillig sine lastværdige Bøger.