Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

Og denne Læsemaade (hvis den bare er sand) oplyste jeg kortelig ved hin Donati liden Antegnelse til Terentiuml): Klovebærere (eller Blokdragere) kaldtes de, som for en ringe Forseelses Skyld nødtes af deres Herre, mere til Vanhæder end til Straf, til at gaa rundt hos Naboerne, bærende Halsen i en Klove og Hænderne bundne fast til denne, og bekendtgøre deres Forseelse samt tillige advare de andre, at de ej bedrive noget lignende. - Omsider lode vi disse Ting fare, og vor Samtale gled i en Hast over til Antiqviteter i 223 det Hele, hvilke jeg lignede med Forbillederne i det gamle Testamente, der (som Theologerne sige) dels ere ifødte, dels indførte m). Jeg tilstod endelig, at Damasippus, om hvilken Horatius siger n):