Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

Dette Bibliotheque betragtede min Modpart en Tid lang i Tanken, og kundgjorde dernæst, at han mest undrede sig over min utidige Hellighed i det Punct, at jeg var saa hadsk imod Spaadomme, at jeg ogsaa henførte disse til forvorpne Kunster og deres Undervisninger til Djævelens Bibliotheque, da dog mange af dem støtte sig til sine visse Tegn og naturlige Aarsager. Men jeg paapegede, at disse ere højst skadelige for det menneskelige Selskab, fjendtlige mod det guddommelige Forsyn, og fulde af Galenskab, og at der desaarsag viseligt og gudfrygtigt er forordnet i Landets Lovg): Ingen Spaacalender maa her i Riget sammenskrives og trykkes; ej heller nogen Spaadom om Krig, Dyrtid, Pestilentse eller andre saadanne Tilfælde derudi indføres. Desforuden 245 imodsatte jeg ham Lactantii Meningh): Djævlenes Paafund ere Astrologie, og Spaadomme af Fugleskrig og Dyrs Indvolde, og de saakaldte Oracler, og Necromantie i) , og Trolddomskunst, og hvad Ondt Folk ellers bedrive enten aabenlyst eller i Løndom. - Endvidere forelæste jeg for Manden hvad jeg mindedes at have skrevet i Romerske Efterforskninger j) om Spaadommes onde Skæbne og Ugunst endog iblandt Hedningene selv; ligeledes hvad Livius k) , Valerius Maximusl), Suetoniusm ) og andre berette om Spaamænd og Spaadomsbøger afskaffede og opbrændte af Prætoren M. Atilio, C. Cornelio Hispalo, Aagusto og andre.