Ewald, Johannes FØRSTE OPTRIN

FØRSTE OPTRIN

LISETTE filerer. AGNETE syer ved en Ramme. HARLEQUIN sidder lige over for dem i en Lænestoel, med Armene over Kors, og efter Anseelse i dybe Tanker.

HARLEQUIN
JA - Squenz, hvis Siæl er tyk, af Tænke-Sprog og Gloser,
Den lærde Squenz i Laug med sværmende Matroser...
Kort, hvem jeg tænker paa - en Laplandsk Advocat -
En sukkende Bigot, hos en forædt Prælat -
En Grønlandsk Haar-Friseur - En Moralist til Hove,
Kan noget... gabe dog, og strække sig, og sove -
En Munk fordøier dog, og sladdrer - Selv en Død
Formelder os med Stank sin Ret til Kirkens Skiød -
En Aand... Ja en med Horn, med Kiæder og med Flammer
Kan kyse Sands og Liv af Herremænd og Ammer,
En dum trebenet Skurk, har jaget mangen Helt,
Fra Ponse-Bollens Ild, til sin Frue Moders Telt - 205
Men selv en pudret Aand, kan fløite - flaae sin Næste,
Og spille sin Fallit, saa ziirlig, som den beste -
En giennemsigtig Nar, en luftig Springere,
Kan hoppe, sye Merlin, og tumle Præsterne -
En Orm - en Fidibus - det mindste, man kan nævne,
Kan dog en Ting - det er, og har en Art af Evne -
Og, hvor jeg seer et Dyr, i Jord, Luft, Ild og Søe,
Saa kan det, om ei meer, dog leve eller døe -
Men en... ak en... hihi - Ak, gid jeg flød i Taare! -
Selv græde kan jeg ei... En from, godhierted Daare -
En stakkels Borger-Ven - En patriotisk Siæl,
Som har - ak! - den Fortred, at Landet lider vel -
At Staten uden ham giør alt... og efter Snorer...
At ei en usel Krig - ei selv en Krig med H**** -
At ikke Skyggen af et Gran politisk Feil -
En lille Griffenfeld, som Enden af min Negl -
Et Oprør - kun et Knur, som det i tomme Maver -
At intet hielper ham, at yttre sine Gaver -
At ei et lumpent Tab opmuntrer ham til Flid -
At Dyrtid, eller sligt, fordriver ei hans Tid -
Aha!... Ja, han er meer end levende begravet -
Da først - da føler han, hvor høit han var begavet -
Sin Lunges Værd - og da - hvad kan han? - Himmel! - Nei! -
Hvad skal han tale om?... Og tie kan han ei! -
LISETTE
Jo vist, min gode Mand - vist kan den Kloge meget,
Som ønsker andres Vel, og tænker paa sit eget -
En Nar kan drømme, naar hans Velfærd staaer paa Spil -
Om Jost nu kræver strengt, hvor skal det saa gaae til?
HARLEQUIN
(Som ikke har hørt et Ord, af alt, hvad hun har sagt.) Nei Intet! -
LISETTE
Intet? - hvad? - O, det skal hielpe længe! - 206
Herr Jost har hvidt paa sort, og Pant for sine Penge -
Dit Skarn!...

(Hun græder.)

HARLEQUIN
(Endnu i sine egne Betænkninger, og saaledes hele Veien igiennem.) Jeg finder ei...
LISETTE
Nei ret! - hvor intet er,
Uendelige Nar, hvad vil du finde der? -
Og Dosmer! - Himlen veed, hvor kiær du er mit Hierte,
Det Fæ du er - Jeg seer dit Raserie med Smerte -
Du sladdrer for en Stat, og tier, naar det galt
At faae din Datter gift, og al din Gield betalt! -
Det koster kun et Ord - den brave Jost tilbyder
Sit Svogerskab - Vist ei af Agt for dine Dyder -
Det veedst du vel min Glut - Hans Søn er ung og rig,
Din Datter elsker ham, og du betænker dig! -
Der skal en Vers-Pandur - en, som maaskee kun lyver
For fattigt Haandværks-Folk - Tre Blade for en Styver -
Herr Skriver - han mit Barn! - Men kiender du mig ret?
Saa sandt jeg elsker dig, ifald du vover det!...
HARLEQUIN
Aha! -
LISETTE
Min Skat, jeg skal saa ringe for dit Øre,
At...
HARLEQUIN
Stakkels Patriot! - hvad skal - hvad kan du giøre?
LISETTE
Betal Herr Jost! - hvis ei - giv Herr Leander Ja -
AGNETE
Min beste, mon det kun er rigtigt med Papa?
LISETTE
Den narriske Contract, som du har underskrevet,
Er Sladder, Hiernespind - saa got som sønderrevet - 207
Det mærk! - Naar har man hørt om først Prioritet
I Døttre? - Skiønne Pant! - Retskabt for en Poet! -
Og, det du drømmer om - den Fordeel af hans Værker,
Er Vind - Hans høie Mod, er faldet, som jeg mærker;
Men Jost! - og han forsmaaet! - Han skulde vide sligt! -
Din Dosmer, var ei da mit Barn ulykkeligt? -
AGNETE
Han... ak, han svimler! -
LISETTE
(Høit til Harlequin.) Snak! - forstaaer du, hvad jeg siger? -
HARLEQUIN
(Endskiønt han virkelig er vel undskyldt for at forstaae hende, dog endnu i en ganske anden Betragtning end den, hun formoder.) Nei! -
LISETTE
Ikke? - du skal see mit Ord, og om det sviger!
HARLEQUIN
Hvortil skal en, som jeg, anvende sin Forstand? -
LISETTE
Du din? -
HARLEQUIN
Hvad er han da? -
LISETTE
(Der endelig bliver vaer, at hun har spildt al sin Veltalenhed.) En Nar, min lille Mand! -
HARLEQUIN
Og er det mod hans Pligt, mod hans Natur at sove -
Forsøgte han et Blund; hvad turde Staten vove? -
Alt kunde være tabt - En lille Kaste-Vind,
Slog Skibet tit omkuld, naar Skipperen sov ind -
Selv sukke kan han ei - det gaaer mig meest til Hierte -
Hvor rørende, hvor sød er patriotisk Smerte! -
Hvor ædel er den Graad, som flyder for vort Land! -
208 Og græde kan han ei!... og ei en Draabe Vand! -
Vel kan han snige sig i Løndom til at græde...
Og bande paa til Nød, hans Øie randt af Glæde -
Han er vel nødt dertil - Men, ak den Graad, som flød
Saaledes - for os selv - Pfui, den er ikke sød! -
Alt dette vil endnu forkorte mine Dage -
Ei, Himmelen skee Tak, som om vi kunde klage -
Vor gyldne Tid er ei endnu saa reent forbi,
At jo en Patriot har nok at røre i -
Men ak! - hvad er vort Liv, saasnart det ret betragtes?-
Nu, da den vilde Storm fordeler sig, og sagtes...
Vel nok!... det er mit Kald, at det bør glæde mig -
Men hvad er Staten tient med Glæden - af et Liig? -
Hvad kan jeg meer, end lee, som en chinesisk Dukke,
Paa Hylden? - Nei det er mit Element, at sukke -
Jeg føler det, jeg har en pædagogisk Siæl,
Der glædes, naar et Barn har ikke teet sig vel -
Naar han kan vise sig - Jo meer hans Pensler snerte,
Desbedre kan man see hans faderlige Hierte -
Desbedre skildrer han sin rene Kierlighed,
Paa... Ja... just ikke paa et reputerligt Sted -
Men med en Patriot - O det er ganske andet! -
Et er at revse Børn, og et at tugte Landet -
Pfui! - hvem vil vise sig saa lidet delicat,
Og - I forstaaer mig vel - paa en gienstridig Stat? -
Men ak!... hvad sværmer jeg - den hele Bygning falder -
Naar... ja, naar Drengen først har naaet den modne Alder,
Saa sætter han som helst sin kiære Pædagog,
Høit - paa Reolen hos sin Moders Spendebog -
Naar Staten først er stærk - og selv kan gaae - o Himmel! - 209
Alt er min Hierne tom - blot Tanken giør mig svimmel -
Ha, Pressen sagtnes alt - Skal dette vare ved...
Selv Skriver, synes mig, er i Forlegenhed...
Den Helt!... men nu de smaae? - Ja de maa suge Poter,
Som Biørne... Himmel hielp os usle Patrioter! -
Forsteen os dog ei reent! - Betænk os! - mig især! -
I Tide... mig, som har min Nation saa kiær...
Kun en Forandring! - en! - Ak, om du ikke røres...