Ewald, Johannes SYVENDE OPTRIN

SYVENDE OPTRIN

LEANDER OG AGNETE

LEANDER
Min Fader! - men han gaaer! - og hvem -hvad har opirret
Den beste Mand? - Er det en Drøm? - Er jeg forvirret? -
Saa kiærlig, som han er - og var! - Han haster ud,
For snart - det var hans Ord - at bringe mig min Brud! -
Og nu? -
AGNETE
Leander, ak! - Jeg frygter at min Fader...
231
LEANDER
Ei vist! - De Griller, som han heller ei forlader! -
Hvem kan ei ærgre sig? -
AGNETE
Og hvem kan tale med -
Hvem kan udstaae Herr Jost, med hans Iilsindighed? -
LEANDER
Herr Jost er Fromhed selv, men Drømmeren kan drille -
AGNETE
Og Fusentasten bør undskylde hver en Grille! -
LEANDER
Min Fader, som jeg troer, er en fornuftig Mand -
AGNETE
Jeg er forsikkret om, at min har sund Forstand -
LEANDER
Hvor sund! - Ei Viisdom selv! - maaskee, fordi han giver
Sin kiære Datter til den klygtige Herr Skriver? -
AGNETE
Nei, men til Dem? - Ei sandt? - til sin retskafne Ven? -
LEANDER
Den klygtige Contract! - Hun bør samtykke den! -
AGNETE
Jeg bør Leander? - Vek! -
LEANDER
Sligt skulde Jost kun vide! -
AGNETE
Uædle! - skynd dig! - Gaae! - Forkynd ham det i Tide! -
LEANDER
Ha! - mig mistyder hun! - men Skrivers rene Stiil -
AGNETE
Fortryller mig -
LEANDER
Farvel! -
232
AGNETE
(spottende) Ak! -
LEANDER
(Han gaaer hen imod Døren, men kommer strax tilbage.) Trods dit stolte Smiil! -
AGNETE
(som før) Ei! -
LEANDER
Mon da Tabet af en Troeløs koster Smerte? -
AGNETE
Og mon Bagtaleren var vigtig for mit Hierte? -
LEANDER
Ha Falske! -
AGNETE
Skieldsord? - ret! - nu er jeg vant dertil! -
LEANDER
Forlader du saa let din Elsker naar du vil? -
AGNETE
Min Elsker! -
LEANDER
Himmel, nei! - Jeg veed mit Fald desverre! -
Herr Smører, som jeg troer...
AGNETE
Troe hvad De vil, min Herre! -
LEANDER
Ha ham! - At blive her var meer end Raserie! -

(Han gaaer bort i Furie.)

AGNETE
Vel! - gaae! - tag denne med! - Saa er den Drøm forbi! -
(Hun river en Ring af Fingeren, og løber efter ham.)

ENDE PAA DEN FØRSTE HANDLING

233